24.04.2011

Πάσχα στο Κάμερουν 2011

 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 2011

«Ἐπιθυμίαν ἐπεθύμησα, τοῦτο τό Πάσχα, φαγεῖν μέθ’ ὑμῶν...», (Λουκ. κβ’, 15)

Εἴχαμε τήν εὐλογία αὐτό τό Πάσχα νά εἶναι μαζί μας καί ὁ π. Εὐάγγελος Παπανικολάου -(Ἱερεύς καί Ἰατρός)- ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του γιά νά ἑορτάσει μαζί μας ἐδῶ στήν ἐσχατιά τῆς Ὀρθοδοξίας στό Καμερούν καί στήν ἐσχατιά τοῦ Καμερούν τήν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στήν ἀπέραντη σαβάνα τοῦ Βορείου Καμερούν...

Ὁ π. Εὐάγγελος πολυτάλαντος Ἱερεύς καί Ἰατρός μέ ἕνα μοναδικό χάρισμα προσεγγίσεως καί ἐπικοινωνίας μέ τούς πιστούς δίδει πάντα ἕνα ξεχωριστό χρῶμα καί στίς Λειτουργικές καί στίς Κατηχητικές μας Συνάξεις. Ἔτσι ὅλος ὁ κόσμος τόν ἀνέμενε μέ συγκινητική ἀνυπομονησία καί ἀγάπη...

Τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος συνοδοιπορήσαμε μαζί μέ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Πρωτευούσης Γιαουντέ... Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες , ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου, τῆς παραδόσεως τῶν φρικτῶν Μυστηρίων, τῶν Παθῶν, τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τοῦ Ἐπιταφίου, τῶν Βαπτίσεων τῶν Κατηχουμένων καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως...

Κόπος μεγάλος πού μετριάζεται σάν ἡ διάθεσις,  ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μας πετάξει στήν Ἰερουσαλήμ ... σάν δεχθοῦμε ν’ ἀκολουθήσουμε τήν χορεία τῶν Μαθητῶν σέ ὅλη αὐτήν τήν μεγαλειώδη πορεία τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τήν Ναζαρέτ στόν φρικτό Γολγοθᾶ...

Ἐμπειρίες πρωτόγνωρες γιά πολλούς ἀπό τούς νεοφύτους ἀδελφούς μας, ἀλλά καί γιά ἐμᾶς πού θέσαμε ὡς στόχο τῆς διακονίας μας τό νά μεταφέρουμε μέ κάθε κόστος, κόπο καί τίμημα τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ... ἐδῶ πού ὁ θάνατος ἔχει κτίσει μετερίζι... καί θριαμβεύει σκορπῶντας ἀδιάκοπα μιά βαθειά ἀπελπισία... καί μιά ἀληθινή ἀπόγνωσι...

Τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα σχεδιάσαμε νά τήν περάσουμε μέ ὅσους ἡ χαρά καί ὁ κόπος τῆς ἑορτῆς μᾶς κάνει νά τούς θυμόμαστε λιγότερο...

Μετά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης φορτώσαμε τό φορτηγάκι τῆς Ἱεραποστολῆς καί φύγαμε ... πρῶτος προορισμός μας ἕνα Κέντρο Μερίμνης ὀρφανῶν παιδιῶν φορέων τῆς νόσου HΙV ἤ SIDA ὅπως εἶναι γνωστότερη στά Γαλλικά...

Σέ ἕνα ἀπό τά φτωχότερα καρτιέ τῆς πρωτευούσης μιά ὁμάδα ἀνθρώπων ἀντιδρᾶ στήν ἀνθρώπινη ἀδιαφορία καί προκατάληψι καί στήνει σέ Ἐθαλοντική βάσι ἕνα μικρό καταφύγιο... μαζεύει τά παιδιά που οἱ γονεῖς τους ἐκοιμήθησαν ἀπό τόν ἰό ἀυτόν καί τά περιθάλπει μέχρι τήν ἠλικία τῶν 14-15 ἐτῶν καί κατόπιν βρίσκει Ἀνάδοχες Οἰκογένειες γιά νά τά ἀναλάβουν...

Μᾶς ὑποδέχθηκαν μέ τήν παιδική χαρά νά λάμπει στά πρόσωπά τους... μοιράστηκαν μαζί μας τίς προσφορές ὅσων μπορέσαν καί μᾶς βοήθησαν νά μεταφέρουμε τήν ἀγάπη τους σέ μορφή εἰδῶν πρῶτης ἀνάγκης-( τρόφιμα, εἴδη ὑγιεινῆς, παιχνίδια καί σχολικά κλπ.)- μᾶς τραγούδησαν τραγούδια ἐλπίδος καί ψάλλαμε γι’ αὐτά τό «Χριστός Ἀνέστη»...

Χαμόγελα καί χέρια πού μᾶς ἀποχαιρετοῦσαν μέ ἀγάπη, συμπάθεια καί φιλία μᾶς μείνανε ὡς ἀνάγλυφα, μιᾶς τέχνης ξεχασμένης, στήν καρδιά μας τήν ὥρα πού ἀποχωριζόμασταν γιά τόν δεύτερο προορισμό μας... ἕνα Γηροκομεῖο μέ τό ὅνομα «Βηθανία» στήν ἄλλη ἄκρη τῆς πόλεως...

Ἕνα Γηροκομεῖο γιά ἠλικιωμένους πού δέν ἔχουν κανέναν συγγενῆ νά συντροφεύσει τά ἔσχατα χρόνια τους ἀπό τό πέρασμα σ’αὐτἠν τήν ζωή...

Φθάσαμε προχωρημένο μεσημέρι... πρόσωπα μέ ἐκφράσεις σκαμμένες ἀπό τό χρόνο, μιά ἔντονη σιωπή σάν τήν σοφία τῶν σοφῶν, βλέμματα πού μᾶς κοιτοῦσαν ἤρεμα ὡς νά μην εἶχαν καμιά ἀνάγκη... μοιράζονταν ἕνα λιτό γεῦμα... ἔντονη ἡ αἴσθησι τῆς μοναξιᾶς τους... οἱ συνθῆκες ζωῆς τους σέ μιά προσπάθεια πολλή καλή γιά τά δεδομένα τοῦ τόπου ... μέ πολλές ἐλλείψεις...

Τούς εὐχηθήκαμε τό «Χριστός Ἀνέστη» μιλήσαμε γιά λίγο μαζί τους καί παραδώσαμε τά δῶρα τῆς ἀγάπης τῶν ἀφανῶν δωρητῶν τῆς Ἱεραποστολῆς...

Γυρίσαμε στό Ἐπισκοπεῖο καί μοιραστήκαμε τό γεῦμα τοῦ Πάσχα... «ἐν ἀφελότητι καρδίας» (Πραξ. β’, 46)... τά παιδιά ἔψαλλαν ἕνα-ἕνα κάτι στήν διάλεκτο τῆς φυλῆς τους... «ἐλαμπρύνθημεν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως»... «Δόξα τῷ Ἀναστάντι Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν»...

Ξημερώματα τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου ἤμασταν στό ἀεροδρόμιο γιά τήν συνηθισμένη μακρά ἀναμονή τῆς πτήσεως πού θά μᾶς πήγαινε στήν ἄλλη ἄκρη τῆς χώρας στό εὐλογημένο Β. Καμερούν ... ἐκεῖ πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή ξεκίνησε πρίν τριάντα χρόνια καί θεωρεῖται μιά ἀπό τῆς μοναδικές Ἐκκλησίες πού συνεχίζει τήν Ἱεραποστολή ἐκεῖ ὅπου πολλές ἄλλες ἀποχώρησαν λόγῳ τῶν πολλῶν δυσκολιῶν τοῦ τόπου καί τῶν ἀκόμα πιό δυσκόλων κλιματολογικῶν συνθηκῶν...

Ἀποβιβαστήκαμε καί ἕνας καυτός ἀποπνικτικός ἀέρας μᾶς καλωσόρισε καί μᾶς προμήνυσε ὅτι δέν θά περνοῦσαμε καί τόσο εὔκολα... Φορτώσαμε τίς ἀποσκευές μας στό φορτηγό τῆς Ἱεραποστολῆς καί σταθμεύσαμε στό Ἱεραποστολικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στήν εἴσοδο τῆς πόλεως Μάρουα...

Μετά τήν προμήθεια τῶν ἀπαραιτήτων τροφῶν γιά τήν παραμονή μας ξεκινήσαμε νά διανύσουμε διακόσια χιλιόμετρα γιά τό Ἱεραποστολικό Κέντρο τῶν Ἁγίων 12 Ἀποστόλων στό χωριό Κατράνγκ ἐπάνω στήν συνοριακή γραμμή Καμερούν –Τσάντ...

Μετά ἀπό τήν σχετική περιπέτεια-(νά μείνουμε στήν μέση τοῦ πουθενά ἀπό λάστιχο... νά τό ἀλλάξουμε καί νά ψάξουμε νά το ἐπισκευάσουμε γιά τό ἐνδεχόμενο νά ξαναμείνουμε...κλπ.)- πού ἀκολουθεῖ κάθε μας ταξίδι ... φθάσαμε μέσα σέ μιά καταρακτώδη -πρώτη γιά τήν ἐποχή- βροχή στό Ἱεραποστολικό Κέντρο κοντά στά μεσάνυχτα... τακτοποιηθήκαμε ὅπως-ὅπως καί κούρασι τῆς ἡμέρας ἔδωσε τήν σειρά της σέ ἕναν δύσκολο ὕπνο λόγῳ τῆς ζέστης καί τῆς αὐξημένης διάχυτης ὑγρασίας...

Τήν ἑπομένη Λειτουργία στό ἑορτάζοντα Ναό τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης στό χωριό Ντατσέκα...

Ἐπιστροφή στό Ἱεραποστολικό Κέντρο... Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς...

Τό βράδυ προβολή μιᾶς ταινίας μέ τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ στά ἀμέτρητα παιδιά πού κατέκλυζαν τήν αὐλή τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καί μετά ἕνα πιάτο ζεστό φαγητό καί κάποιες καραμέλες γιά ὅλους... χαρά καί τραγούδια ... ἐσήμαναν μέ τό δικό τους τρόπο ὅτι καί ἐδῶ πανηγυρίζεται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου...

Τίς ἐπόμενες ἡμέρες ἀκολουθήσαμε τό ἴδιο πρόγραμμα, Ἀναστάσιμες Εὐχαριστιακές Συνάξεις στίς Ἐνορίες: Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν –(Ντούκουλα)-Ἁγίας Εἰρήνης-(Τουλούμ)- Ἁγίας Εἰρήνης –(Τσατίμπαλι)- Ἁγίου Ἀχιλλίου –(Μάρουα)- κ.ἀ., Γεύματα ἀγάπης, ἐπισκέψεις στά σχολεῖα τῆς Ἱεραποστολῆς καί διανομή γραφικῆς ὕλης καί βιβλίων γιά τίς βιβλιοθῆκες, Ἐπιμορφωτικές Συνάξεις τῶν Ἱερέων, Χειροθεσία νέων Ἀναγνωστῶν, βραδυνά συσσίτια, προβολές ἐπιμορφωτικῶν ταινιῶν καί διανομή μεγάλης ποσότητος ρουχισμοῦ καί ὑποδήσεως στά παιδιά καί στούς μεγάλους...

Ἀναχωρήσαμε μετά δέκα ἡμέρες παίρνοντας μαζί ὡς εὐλαβικό ἀντίδωρο τήν «χαρά τῶν Μαθητῶν», τήν χαρά τῶν ἀδελφῶν γιά τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως ... Μακάριοι ὅσοι φιλάδελφοι μᾶς βοήθησαν νά βοηθήσουμε κάποιες ἀπό τίς μικρές καί μεγάλες ἀνάγκες τῶν νεοφύτων ἀδελφῶν μας εἴθε ὁ Παντεπόπτης Κύριος νά τούς ἀνταποδώσῃ τήν φιλαδελφεία καί ἀγάπη τους εἰς τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν....

«Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί»...

 

 

Επίσκεψη σε Ορφανοτροφείο με παιδιά που οι γονείς έχουν πεθάνει απο AIDS, Καμερούν 2011.

Επίσκεψη σε Ορφανοτροφείο με παιδιά που οι γονείς έχουν πεθάνει απο AIDS, Καμερούν 2011.


Back to Top